งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่
๑. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการบริหาร  การจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
๒. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓. ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย  ตลอดจนเผยแพร่ผลงานการวิจัย หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับ สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่น
      ๔. รวบรวม จัดทำแนวทางการวิจัยและรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน