งานทะเบียน

ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่
        ๑. ดำเนินการเขียนทะเบียนนักเรียน ในสมุดทะเบียนนักเรียน
        ๒. จัดพิมพ์และตรวจสอบผลการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางการศึกษา กรณีนักเรียนย้ายสถานศึกษา จบการศึกษา การรับรองการเป็นนักเรียน แล้วจัดทำเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน
     - ระเบียนแสดงผลการเรียน      ( ปพ. ๑ )
     - หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา    ( ปพ. ๒ )
     - แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ( ปพ. ๓ )
รวมทั้ง เก็บรักษาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
๓. จัดทำเอกสารนักเรียนย้ายออกจากโรงเรียน และรับย้ายนักเรียน
๔. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่หน่วยงานอื่นประสานมาให้ตรวจสอบ