งานวัดผล ประเมินผล 

ประธานกรรมการ

เจ้าหน้าที่งานวัดผล ม.ต้น

เจ้าหน้าที่งานวัดผล ม.ปลาย

มีหน้าที่
๑. จัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติ การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษา
๒. จัดทำคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แนวทางการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ
แนวทางการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      ๓. ส่งเสริม นิเทศ  ติดตาม ควบคุมและกำกับให้ครูดำเนินการวัดผล และ ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการปฏิบัติ และ ชิ้นงาน ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ข้อ ๗ และข้อ ๘ ดังนี้
๔. ดำเนินงานสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
๕. รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ และสรุปผลการสอน เมื่อสิ้นภาคเรียน จาก “ ใบสรุปผลการเรียนรายวิชา” ที่ครูผู้สอนสรุปผลในรายวิชาต่าง ๆ แล้วนำเสนอผู้อำนวยการเพื่ออนุมัติผลการเรียน
๖. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียน กรอกข้อมูล ติดตาม ตรวจสอบการกรอกข้อมูลของครู ในระบบงานวัดผล และส่งต่องาน GPA และงานทะเบียน
๗. ดำเนินการรับคำร้องการสอบแก้ตัว การลงทะเบียนเรียนซ้ำ  ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน และแก้ไข ผลการเรียนของนักเรียน แล้วรวบรวมผลส่งงาน GPA  และรายงานผลเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด
๘. ประสานงานผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูประจำวิชา และหัวหน้าระดับเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาการเรียน ศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนติดตามนักเรียนที่มีปัญหาการจบหลักสูตร   
๙. จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดผล
๑๐. จัดทำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จำแนกเป็นรายวิชา จำแนกตามระดับชั้น กลุ่มสาระ ทุกภาคเรียนและปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา แล้วรายงานใน SAR
       ๑๑.  ดำเนินการให้ครูวิเคราะห์ข้อสอบในรายวิชา การจัดทำคลังข้อสอบ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป