งานพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่

        ๑. ประชุมเพื่อวางแผน  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน  การจัดตารางสอนการเปิดรายวิชาต่างๆ รายวิชาเพิ่มเติม ควบคุม  ติดตาม  ดูแล และบริหารจัดการกลุ่มสาระฯ และกำหนดแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครูภายในกลุ่มสาระโดยจัดทำเป็นปฏิทินปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายภาค หรือรายปีการศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

        ๒. จัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนจัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยคำนึงถึงความพร้อมด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์

๓. วางแผนการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา

๔. บริหารจัดการในกลุ่มสาระฯ ให้ครูพัฒนาแผนการสอนรายวิชาที่เป็นมาตรฐานกลาง เพื่อให้ผู้สอนสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมและให้นำการสอนไปสู่การเรียนรู้มากที่สุด ตั้งแต่วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ จัดทำ ใช้ ปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้

๕. การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน

๖. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

๗. จัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ นำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ บำรุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาการใช้

การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และจำหน่ายเมื่อหมดอายุหรือเสื่อมสภาพ

๘. จัดตารางสอนรายบุคคลในกลุ่มสาระฯ และตารางการใช้ห้องเรียน ตลอดจนการติดตามการจัดการเรียนรู้ตามตารางสอนให้ถูกต้อง

. สำรวจหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านประกอบ ปรับปรุงอุปกรณ์การเรียนการสอน วิธีการสอน และ

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สำคัญสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ

๑๐. จัดสอนแทนภายในกลุ่มสาระฯ เมื่อมีครูภายในกลุ่มสาระฯ ลาป่วย ลากิจ หรือติดราชการ และติดตามผลการปฏิบัติ 

๑๑. จัดสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน หรือไม่ผ่านการประเมินผล แล้วนำผลการสอนซ่อมเสริมมาวิเคราะห์และรายงาน

๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ได้แก่ ชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นตามความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน

๑๓. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗

๑๔. วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายระดับ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอบ    o-net การสอบเรียนต่อสถาบันอุดมศึกษา และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร จัดสอนแทน

๑๕. ให้ครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด

๑๖. ดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกระบวนการวัดและประเมินผล

๑๗. นิเทศภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑๘. ตรวจ วิเคราะห์ เสนอแนะ ข้อสอบ ของครูในกลุ่มสาระให้ตรงกับตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระฯ ตลอดจนตรวจสอบและประเมินการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนที่แล้วมา และวางแผนพัฒนาการบริหารหลักสูตรในภาคเรียนต่อไป

๑๙. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและผลการบริหารหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง

๒๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

      ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               ๑. นางสาวลำใย     ทองใบ                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางสุทิน          สุขกล่ำ                     รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางแสงอรุณ      เปี่ยมงาม                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

               ๑. นายจิรวัฒน์       ครุฑธิน                     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางนพคุณ        บุญพระคุ้มครอง          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางนพรัตน์       พันธ์กสิกร                  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               ๑. นายชัยณรงค์       ฉายศรี                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางสุวิภา         กุศลวงศ์                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางสาวรัชนี      ชูเมือง                      รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

               ๑. นางพรนภัส       พัฒนถาวร                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางปราณี         ดำมินเสก                  รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางลำใย                   ด้วงน้อย                    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

               ๑. ว่าที่ ร.ท.ปัญญา  โสดถานา                  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒.  นายพัฒนา       เพชรอำไพ                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางลดาวัลย์      เถาวัลย์                    รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

               ๑. นางกนกวรรณ    บุญเสรฐ                    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางพิชยาพัชน์    กลิ่นสายหยุด              รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นายภูเบศ         ภวัตพิบูล                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

        กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

               ๑. นางอรกัลยา      จันทรสมบัติ                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางนิศารัตน์      ยกให้                      รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางสมนึก         บุญเปี่ยม                   รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

               ๑. นางสาวลัฐิกานต์    ฎารักษ์                   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

               ๒. นางสมจิตร          กุลพัฒน์สุวรรณ          รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ต้น

               ๓. นางสาวพนาวรรณ  ตรีโลเกศ                 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ม.ปลาย

         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

               ๑. นางอุมาพร        เดชจบ                     หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                                                           และกิจกรรมจิตสาธารณประโยชน์

               ๒. นางพเยาว์        ศรีพงษ์                    รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ต้น

                                                                         และหัวหน้างานกิจกรรมยุวกาชาด

               ๓. นายวิเชียร        บุญญเขตต์                 รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ม.ปลาย

                                                                        และหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

               ๔. นายวิชัย          ถุงเงิน                      หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

               ๕. นางลัดดาวัลย์     เถาวัลย์                    หัวหน้างานกิจกรรมชุมนุม

ให้คณะกรรมการกลุ่มสาระมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน   งาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน และงบประมาณโรงเรียน ติดตามงาน และการสรุปการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน

๒. จัดครูเข้าสอนรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมชุมนุม กิจกรมเสริมหลักสูตร การประกวด แข่งขันต่าง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระฯ ทั้งภายในและภายนอก

๓. ติดตาม ดูแลและควบคุมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดครูภายในกลุ่มสาระเข้าสอนแทนในกรณีครูประจำสาระภายในกลุ่มไม่สามารถดำเนินการเรียนการสอนได้

๔. พิจารณาและคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

๕. จัดประชุมครูภายในกลุ่มสาระอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อรับฟัง ให้คำเสนอแนะ ในการปรึกษาหรือช่วยแก้ไขปัญหาทางวิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน – ตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนในกลุ่มสาระฯร่วมกับฝ่ายวิชาการ พัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความก้าวหน้า เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตร และการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด

๖. ดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนจากผลการประเมิน การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผล  ด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

๗. นิเทศภายใน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๘. จัดส่งครูในกลุ่มสาระฯ เข้าร่วมประชุม สัมมนา และพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆ

๙. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู และผลการบริหารหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย