งานสำนักงานและแผนงานฝ่ายบริหารวิชาการ

 ประธานกรรมการ

กรรมการ

มีหน้าที่

        ๑. ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานกลุ่มงานวิชาการ อาทิ ลงทะเบียน - รับส่งหนังสือราชการ  และเอกสารฝ่ายวิชาการ  และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

        . ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นในการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ของสถานศึกษา

        . กำหนดเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ

        ๔. วางแผนการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ กำหนดแนวทางการพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ ให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ และกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน

        ๕. ติดตามเรื่องต่าง ๆ  ที่มอบให้ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ  ให้เสร็จทันตามกำหนดเวลา

        ๖. ประสานงานกับกลุ่มบริหารงานกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนบุคลากรหรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.พิจิตร)

        ๗. จัดเตรียม  จัดหาอุปกรณ์  ช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกและให้บริการการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงาน

         . ควบคุมดูแลและจัดทำงบประมาณของกลุ่มวิชาการ และจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

 ๙. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบ

สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน สามารถเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 ๑๐. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ

         ๑๑. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ ตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

          ๑๒. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานฝ่ายบริหารวิชาการ และกระบวนการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

          ๑๓. งานอื่น ๆ ที่รับมอบหมาย