วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียน สระหลวงพิทยาคม มุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ให้เหมาะสมกับศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ

            ๑.ด้านการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน

๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร

            ๒. ด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและระบบจัดการเรียนรู้

                        ๒.๑ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

                        ๒.๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                        ๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถ

                        ๒.๔ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

                        ๒.๕ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

            ๓. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                        ๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ

            ๔. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร

                        ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเหมาะสม

            ๕. ด้านการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

                        ๕.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา