บุคลากรในฝ่ายบริหารงานบุคคล

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายงานบริหารงานบุคคล