ข้อมูลครู ปีการศึกษา 2559

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ประเภท
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
ป.โท
ป.บัณฑิต
ป.ตรี
ต่ำกว่า ป.ตรี
รวมทั้งสิ้น
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
ช.
ญ.
รวม
บริหาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) ชำนาญการ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
2
(4) ชำนาญการ
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
การสอน
ครู                          
(1) เชี่ยวชาญพิเศษ
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
(2) เชี่ยวชาญ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) ชำนาญการพิเศษ
0
0
8
22
0
0
4
12
0
0
12
34
46
(4) ชำนาญการ
0
0
3
6
0
0
2
3
0
0
5
10
15
(5) ไม่มีวิทยฐานะ
0
0
0
1
0
0
3
4
0
0
3
5
8
ครูผู้ช่วย
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
ลูกจ้าง
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
พนักงานราชการ
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
0
1
0
3
6
5
5
9
10
19
รวมทั้งสิ้น
0
0
13
30
1
0
15
26
6
6
35
61
96
 
 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม
จำนวน ชาย 35   คน หญิง 61  คน รวมทั้งหมด 96  คน 
 
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
 นายสุนทร เข็มทอง     ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู (อัตราจ้าง) ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางปริณดา จิตตระกูล
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางวิไล ปานแสง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายสนิท ดำมินเสก
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายพีรพงศ์ หมอนทอง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางศิวิไล เป้าเพชร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางปราณี ดำมินเสก
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายวิทย์วศิน จันทร์ขวาง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางมลิวัลย์ พุฒจร
   ครู ชำนาญการ
  นางนิศารัตน์ ยกให้
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายพัฒนา เพชรอำไพ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางปริฉัตร หมอนทอง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายภิรมย์ จันทรสมบัติ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวพนาวรรณ ตรีโลเกศ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายไพฑูรย์ ชูชีพ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางลดาวัลย์ เถาวัลย์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสมนึก บุญเปี่ยม
   ครู เชี่ยวชาญพิเศษ
  นางอรกัลยา จันทรสมบัติ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางทิพพร ประยูรยิ้ม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุวิภา กุศลวงษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสดศรี ชูชีพ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางช่อทิพย์ กองเทียม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางพเยาว์ ศรีพงษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสมปรารถนา ส่งสังข์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุทิน สุขกล่ำ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
 นายไพบูลย์ พละกสิกร
   ครู
  นางอุมาพร เดชจบ
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางลัฐิกานต์ ฎารักษ์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุวรรณา สายสิน
   ครู ชำนาญการ
  นายวิเชียร บุญญเขตต์
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางพรนภัส พัฒนาถาวร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวรัชนี ชูเมือง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาววรนารถ ตันพานิช
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางเครือมาส คำเขียน
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์
   ครู ชำนาญการ
  นางจุฑาทิพย์ จันทร์ทับ
   ครู ชำนาญการ
  นายบุญรอด ชูเมือง
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางลำใย ด้วงน้อย
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายอมรา ศิริสุนทร
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวนภาพร สิงห์รา
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุด
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม
   ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางกนกวรรณ บุญเสรฐ
   ครู ชำนาญการ
  นางนพรัตน์ พันธ์กสิกร
   ครู ชำนาญการ
  นางนารีรัตน์ สุขเรือง
   ครู
  นายชัยณรงค์ ฉายศรี
   ครู ชำนาญการ
  นางสาวลำใย ทองใบ
   ครู ชำนาญการ
  นายปัญญา ปานลักษณ์
   ครู
  นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์
   ครู ชำนาญการ
  นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์
   ครู ชำนาญการ
  นางสาวละออง คิมอิ๋ง
   ครู
  นางสาวณิชกมล มีศิริ
   ครู
  นายทรงยศ สกุลยา
   ครู
  นางสาวจุฬารัตน์ เกิดเพ็ง
   ครู
  นายสมศักดิ์ ถาวรศักดิ์
   นักการภารโรง
  นายวรวิทย์ กลิ่นรอด
   นักการภารโรง
  นายอภิเชษฐ์ คงรอด
   ครู (อัตราจ้าง)
  นายเสก ทองเพ็ง
   นักการภารโรง
  นายปรเมศวร์ นาคโหมด
   ยาม
  นายหริพันธุ์ สมนิล
   ครู (พนักงานงานราชการ)
  นางมณีรัตน์ คงกะศรี
   นักการภารโรง
  นางสาวชฎาพร เกตุเพ็ชร
   ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์
   ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาด
   ครู (อัตราจ้าง)
  นายพงศักดิ์ นาควิจิตร
   นักการภารโรง
  นางนงเยาว์ แซ่เตียว
   นักการภารโรง
  นายฉลวย ไผ่เลี้ยง
   นักการภารโรง
  นายชิษนุงพงศ์ พ้องพงษ์ศรี
   นักการภารโรง
  นางสาววันเฉลิม บุบผาลา
   ครู (อัตราจ้าง)
  นายสุภกิจ กรีอินทอง
   ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวนริศรา เมฆโภชน์
   ครู (อัตราจ้าง)
  นายDarren Heath
   ครู (อัตราจ้าง)