คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน

ที่ ชื่อ - นามสกุล ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
1 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหาร ประธานกรรมการ
2 นายชลิต พุ่มชูศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3 พระทีมทัสสีมุณีวงศ์   ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
4 นายบัณฑูรย์ ตั้งประดิษฐ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
5 นายพิสิษฐ์ ซึ้งเกียรติศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
6 นายสมใจ ถาวรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
7 นายอุทัย เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
8 นายวิสุทธิ์ ประวัติเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9 พระเมธีธรรมประนาท   ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
10 ร้อยตำรวจตรีปรีชา จันทร์ศรี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
11 นางมายุรี ชูสุวรรณ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
12 นายสุภัทร มั่งคล้าย ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
13 ด.ต.อรรถพล เทียมศร ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
14 นางพเยาว์ ศรีพงษ์ ผู้แทนครู กรรมการ
15 นายสุนทร เข็มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ